Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Dit reglement is opgesteld in uitvoering van artikel 6 van het huishoudelijk reglement van het Sportcomité - Golfopleiding en Promotie Golfschool - Gent. De bepalingen van dit RIO zijn bijgevolg aanvullend en ondergeschikt aan voornoemd huishoudelijk reglement dat - in geval van overlapping of tegenstrijdigheid - primeert op het reglement van inwendige orde.

Artikel 1

Alle leden en bezoekers worden geacht de elementaire regels van hoffelijkheid, beleefdheid en etiquette na te leven. Men zal zich zo gedragen dat andere spelers niet in hun concentratie gestoord worden.

In het bijzonder is het ten strengste verboden om zaken die toebehoren aan Golfschool Gent opzettelijk te beschadigen of mee te nemen. Het meenemen van zaken die toebehoren aan Golfschool Gent - zoals oefenclubs en golfballen – worden als ernstige inbreuken beschouwd.

Artikel 2

Op het terrein gelden bovendien de volgende specifieke bepalingen:

Op de putting green, de chipping / pitching / bunker omgeving en de approach area is het gebruik van driving range balls of oefenballen niet toegelaten. De pro’s zullen hun leerlingen hierop wijzen en bij het individueel lesgeven geen oefenballen laten gebruiken. Enkel bij groepslessen kunnen de pro’s oefenballen laten gebruiken mits ervoor te zorgen dat alle ballen door de leerlingen nadien terug ingezameld worden.

De speler die in de chipping / pitching omgeving, approach area en het 9 holes parcours ook de bunker betreden heeft dient deze te harken vooraleer hij/zij deze omgeving verlaat. Tevens dient men de eigen pitchmarks te herstellen.

Op de driving range wordt niet van het gras afgeslagen, tenzij er een specifieke grasafslag voorzien is

Op de chipping/pitching omgeving, approach area en het 9 holes parcours dient men de zelf uitgeslagen plaggen te herstellen.

Het gebruik van een driver is enkel toegelaten vanaf de overdekte afslagplaatsen.

De plaatsen op de open driving, ter hoogte van het terras van de golflounge waarop met gewone clubs mag afgeslagen worden, kunnen – om veiligheidsreden (vb. sterke zuidwesterwind) - tijdelijk afgesloten worden.

Het is – om veiligheidsreden – niet toegelaten om in de richting van de zijdelingse vangnetten af te slaan. Met opzet ballen over de netten slaan is verboden.

Op de overdekte afslagplaatsen dient de golftas zodanig geplaatst te worden dat een veilige doorgang (aangegeven door de klinkers) mogelijk blijft.

Indien de vlaggen verwijderd zijn van de putting/chipping green wijst dit er op dat deze gesloten is.

Na gebruik dienen de spelers hun ballenmandje(s) terug te dragen en naast de ballenmachine te deponeren.

Het gebruik van een GSM op het terrein is enkel toegelaten mits respect voor de andere spelers. In het bijzonder mag men de concentratie van de anderen niet in het gedrang brengen. Men zal er dus voor zorgen om voldoende afstand te bewaren zodat noch de pro’s, noch de andere spelers in hun concentratie gestoord kunnen worden.

Leden en terreinbezoekers dienen aanvaardbare “golfkledij” te dragen : t-shirts,  korte shorts of zwemkledij zijn verboden.

Het is verboden te roken op de afslagplaatsen, putting & chipping greens. Rokers zijn er trouwens toe gehouden om hun sigarettenpeukjes in de daartoe voorziene asbakken te dumpen.

Honden zijn niet toegelaten op de Golfschool.          

De clubverantwoordelijken (bestuur, sportcomité, secretariaat, greenkeeper, begeleiders, golflounge personeel, pro’s) zullen er op toezien dat bovengenoemde bepalingen strikt zullen nageleefd worden. Bij niet naleving zal er een sanctie volgen gaande van vermaning tot uitsluiting.

Artikel 3

De leden, die het jaarlijks gangbare lidgeld betalen verkrijgen gratis toegang tot alle faciliteiten van de Golfschool. De 9 holes zijn enkel toegankelijk indien men in het bezit is van een gepersonaliseerde scorekaart af te halen op het secretariaat of de golflounge.

Dit jaarlijks lidgeld is niet terugvorderbaar alsook niet overdraagbaar.

De leden beschikken over gratis "driving range ballen" door gebruik te maken van een ballenkaart waarvoor een waarborg dient betaald te worden bij de aanvang van het lidmaatschap. Deze waarborg wordt terugbetaald bij het beëindigen van het lidmaatschap door overhandiging van de ballenkaart in het secretariaat. Bij verlies en/of beschadiging van de ballenkaart vervalt de waarborg en zal een nieuwe waarborg dienen betaald te worden voor de nieuwe ballenkaart. 

Niet-leden worden toegelaten in de golflounge en de shop. Gefedereerde niet-leden kunnen ook gebruik maken van de terreinen (driving range – chipping/pitching – en putting green - 9 holes parcours) mits zij in het bezit zijn van een geldige practice pas, die zij op een goed zichtbare plaats (bv. op de golftas) dienen aan te brengen, of bewijs van betaling van de greenfee. 

Het volgen van individuele lessen door niet-leden is maximaal 2 keer toegelaten. Nadien is het lidmaatschap van Golfschool Gent vereist. Personen die geen lid zijn van Golfschool Gent maar wel gefedereerd zijn kunnen ook les nemen mits zij in het bezit zijn van een geldige practice fee ticket. De pro’s zullen er mee op toezien dat deze afspraak wordt nageleefd.

Op maandagmorgen is Golfschool Gent gesloten (behoudens feestdagen die op maandag vallen) omwille van grasonderhoud.

De officiële gangbare tarieven zijn deze vermeld op de website van de Golfschool.

Artikel 4

Het Sportcomité staat in voor het organiseren van wedstrijden. De tijdige samenstelling van de wedstrijdkalender is een jaarlijkse opdracht voor de Head Captain. De deelname aan de wedstrijden is voorbehouden aan de leden. Uitzonderingen op deze regel zijn van tijdelijke aard. De voorzitter van het Sportcomité (Head Captain) zal op vraag van de Raad van Bestuur van de VZW hieromtrent verantwoording dienen te geven.

Met betrekking tot de wedstrijden gelden volgende bijzondere bepalingen:

     De startlijst wordt – op basis van de wedstrijdkalender - door het secretariaat van Golfschool Gent opgemaakt en bekend gemaakt: ad valvas en per e-mail.

     De startlijsten worden opgesteld door de verantwoordelijke (coördinator) die door het Sportcomité voor die bepaalde wedstrijd werd aangeduid.

     Voornoemde verantwoordelijke zorgt er in het bijzonder voor dat:

            * de deelnemers over het bewijs van betaling of greenfee beschikken

            * de extra bijdrage als wedstrijdfee per deelnemer aan hem betaald zijn

            * de deelnemers GVB de passende begeleiding krijgen.

            * de afrekening van wedstrijd (extra bijdragen / wedstrijdfee betaald aan de wedstrijdverantwoordelijke) genoteerd wordt op het wedstrijdblad en dat het saldo samen met deze afrekening ten laatste binnen de 3 werkdagen aan de penningmeester wordt overgemaakt.

Elke afmelding die gebeurt nadat de startlijst werd verstuurd wordt beschouwd als laattijdig. Dit wordt genoteerd in i-Golf als FORFAIT.
Indien een speler niet opdaagt zonder verwittiging wordt dit genoteerd in i-Golf als NO SHOW.
Bij herhaling heeft dit volgende sancties tot gevolg: – 2 x NO SHOW: 1 maand schorsing voor de wedstrijden –
                                                                                     5 x FORFAIT: 1 maand schorsing voor de wedstrijden
Het Sportcomité bepaalt de ingangsdatum van de schorsing.

Artikel 5

Het al dan niet deelnemen aan interclubwedstrijden die ingericht worden door de KBGF en/of VVG is een beslissing van het Sportcomité.

De voorzitter van het Sportcomité zal aan de verantwoordelijke van een bepaald interclubteam opdragen om de gangbare regels van sportiviteit en etiquette (inclusief kledij) in acht te nemen teneinde de reputatie van Golfschool Gent in eer te houden.

Artikel 6

In opdracht van de Raad van Bestuur van de VZW kan het Sportcomité bijzondere opdrachten vervullen. De organisatie van de jaarlijkse opendeurdag behoort tot de mogelijkheden . Het Sportcomité kan hiervoor een ad hoc werkgroep oprichten.

In overeenstemming met Artikel 5 van het huishoudelijk reglement staat het Sportcomité in voor het afnemen van het theoretisch examen en de praktische proef op de baan van de toetredende leden. Met betrekking tot de praktische proef tot het bekomen van het golfvaardigheidsbewijs (GVB) gelden o.m. de volgende bepalingen:

     Tijdens de GVB-proef dient men de nodige punten te behalen op het daartoe bestemd terrein volgens de  regels die door de federatie zijn bepaald.

     Tevens wordt rekening gehouden met het respecteren van de punten uit het evaluatieformulier ivm etiquette en   golfregels.

     Enkel binnen de door het Sportcomité van de Golfschool georganiseerde GVB-proeven kan men zijn GVB op   de Golfschool behalen

Slotbepalingen

1.  Zoals bepaald in art 6 van het huishoudelijk reglement is het Sportcomité bevoegd voor het sanctioneren van de overtredingen van dit reglement van inwendige orde. Deze sancties kunnen gaan van een mondelinge of schriftelijke verwittiging tot de uitsluiting van deelname aan activiteiten ingericht door het Sportcomité voor een bepaalde tijd. Het Sportcomité bepaalt de sanctie - geval per geval - rekening houdende met de ernst van de inbreuk. De uitsluiting van een toegetreden lid is de exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de VZW.

2.  De leden van het Sportcomité en de pro’s worden geacht en zijn bevoegd om de naleving van dit RIO te controleren en de leden op de bepalingen van dit reglement te wijzen.

3. Telkens er een reglementsaanpassing gebeurt zullen de leden hiervan ingelicht worden. Het aangepaste reglement zal men via de website kunnen raadplegen.

4. Dit Reglement van Inwendige Orde is opgemaakt in 4 originele exemplaren en goedgekeurd op de vergadering van het Sportcomité van 6 januari 2015.

Namens het Sportcomité,

                                                  Head Captain                             President

                                            Danny Van de Meulebroecke        Marc Van der Pluym